LYRICS[Intro]Yawa go dey, wahala dey, wahala dey, palava dey, [Chorus]Wahala dey, wahala dey, palava dey, Yawa go dey, t’e ba she fala folo, wahala dey, t’e ba she fala folo, wahala deyWahala dey, wahala dey, palava dey, Yawa go dey, ...